זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.  בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. להלן נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה, באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.

הנחיות להליך שימוע כפי שנקבעו על ידי אוניברסיטת חיפה  

בטרם קיום הליך השימוע, חשוב לברר האם העובד נמנה על קבוצות אשר החוק אינו מתיר את פיטוריהן וביניהן: עובדות בהיריון או בחופשת לידה, עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, עובדים המצויים בטיפולי פוריות, עובדים המצויים בשירות מילואים, עובד המצוי בימי מחלה בתשלום.
 


 1.      יש להודיע לעובד על השימוע זמן סביר מראש (לפחות מספר ימים לפני מועד השימוע), רצוי בכתב, אם לא בכתב אז לתעד את השיחה.

2.      מועד השימוע הנקבע אמור להיות כזה המאפשר לעובד זמן מספיק להיערך לשימוע.

3.      בהודעה על השימוע, יש לציין את נושא השימוע (סיום העסקה או הקטנת היקף משרה), הטענות העיקריות שהינן עילת השימוע וכן, יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים (תלונות, מכתבים, תכתובות וכיו"ב), על מנת שיתאפשר לעובד פרק זמן סביר להתכונן לטענות המועלות במהלך השימוע.

4.      בכל מקרה בו העובד מבקש לעיין בתיקו האישי, אנא פנו לקבלת הנחיות ספציפיות מאגף משאבי אנוש.

5.      לא ניתן לבצע שימוע טלפוני.

6.      נוכחים בשימוע – המוסמכים לקבל החלטה על פיטורי העובד (העובד רשאי להגיע עם מלווה).

7.      בתחילת השימוע – הבהרת הנושא, פירוט הנימוקים הכנים והאמיתיים לכוונה לסיים / לצמצם את היקף העסקתו של העובד והסנקציה האפשרית, הצגת כל המסמכים והתלונות. לאחר מכן, יש לאפשר לעובד להשמיע דעתו וטענותיו.

8.      במהלך השימוע – רישום פרוטוקול מפורט ככל הניתן, הקראה והחתמת העובד על הפרוטוקול (במידה והעובד מסרב לחתום – אין להתעקש על כך). ניתן להקליט את העובד, אך הקלטה לא מחליפה או פוטרת ניהול פרוטוקול שימוע כדין ולפיכך, יש לעבדה לאחר מכן לפרוטוקול כתוב.

9.      השימוע ייערך באווירה סובלנית, נינוחה ורגועה תוך הקשבה לטענות העובד.

10.  ישנה חשיבות רבה לתיעוד הליך השימוע, היעדר תיעוד ייזקף לחובת המעביד.

11.  אין לקבל החלטה מיידית עם תום השימוע.

12.  רק לאחר סיום ישיבת השימוע – יש לקיים דיון ענייני בטענות ולקבל החלטה.

13.  יש לשלוח בהקדם האפשרי הודעה בכתב לעובד, על ההחלטה ונימוקיה.

14.  העיקר – יש לשמור על תום לב בכל ההליכים ובקבלת ההחלטה!

15.  יש לערוך שימוע גם בהקטנת היקף משרה!