בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) בדבר כללים להתאמות לסטודנטיות בהריון, שמירת הריון ולסטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, לא תופסק מלגה בגין שמירת הריון או חופשת לידה. כמו כן, עם תום תקופת המלגה תהיה המלגאית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה למספר השבועות שבהם הייתה בשמירת הריו ן ו/או בחופשת הלידה במהלך תקופת המלגה, ולא יותר מאשר לסמסטר נוסף.

להלן הנוסח המלא של ההחלטה.