תנאי ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה ומהסכמי השכר הקיבוציים. עיקר תנאי ההעסקה של תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (דוקטורנטים) עוזרי הוראה (מסטרנטים ותלמידים לתואר ראשון) ועמיתי הוראה מעוגנים  בהסכמים הקיבוצים משנת 2008, ו-2012. תעריפי מינימום להעסקת עוזרי מחקר מעוגנים בנספח המקומי להסכם הקיבוצי 2012. השכר משולם לפי טבלאות ות"ת המעודכנות מעת לעת בהתאם לנקבע בהסכמי השכר.

א. עמית הוראה

כל אדם שהאוניברסיטה מעסיקה בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאים, שאינו בעל משרה מלאה של סגל בכיר או מנהלי, אינו סטודנט באוניברסיטת חיפה, ואינו בעל הכנסה מחוץ לאוניברסיטה העולה על 175% השכר הממוצע במשק, בחישוב שנתי, יועסק כעמית הוראה. 

דרגות:

עמית הוראה רמה 1 – בעל תואר ראשון או בעל כישורים מקצועיים מקבילים.
עמית הוראה רמה א' – בעל תואר שני ומעלה או בעל כישורים מקצועיים מקבילים.
עמית הוראה רמה ב' - בעל תואר דוקטור או או בעל כישורים מקצועיים מקבילים.

תוקף המינוי:

תוקף המינוי הוא ל-12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד.

היקף משרה:

משרה מלאה של עמית הוראה היא של 27.5 שעות שבועיות.
שעת הוראה שווה 2.75 שעות (לא יותר מ- 10 שעות למשרה מלאה).

חופשה:

עמית הוראה זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:

7% על חשבון המעביד ו- 6.5% על חשבון העובד. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:

עמית הוראה זכאי לקרן השתלמות (7.5% חלק המעביד ו- 2.5% חלק העובד).

החזר הוצאות נסיעה:

לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

קצובת קשרי מדע לצורך נסיעה לכנסים:

עד סכום של 3000$ לשנה.

הצעות מחקר:

עמית הוראה רשאי להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות. עמית הוראה המועסק במוסד לפחות 5 שנים, והוא בעל תואר דוקטור רשאי להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.

תוספת ותק:

1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

לצפיה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה.

שירותי ספריה ומחשוב:

לעובדים במינוי סמסטריאלי או חצי שנתי, תינתן הארכה של שירותי ספריה ומחשוב לשנה.

 

ב. מורה מן החוץ

תקן "מורה מן החוץ" מיועד להעסקת מורים אשר הכנסתם ממקום עבודה שאינו במערכת ההשכלה הגבוהה, הינו למעלה מ-175% מהשכר הממוצע במשק (עבור פנסיונרים: למעלה מ-100% השכר הממוצע), ולחברי סגל אקדמי או מנהלי בתעסוקה נוספת מעבר למשרה מלאה. 

דרגות:

מורה מן החוץ רמה 1 – בעל תואר ראשון ובכל כישורים מקצועיים מקבילים.
מורה מן החוץ רמה א' – בעל תואר שני ומעלה ובעל כישורים מקצועיים מקבילים.
מורים מן החוץ רמות ב', ו-ג' - בעלי תואר דוקטור.

תוקף המינוי:

תוקף המינוי עבור מורה מן החוץ הוא ל-8 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 4 חודשים עבור סמסטר אחד.

היקף משרה:

היקף משרתו של מורה מן החוץ נקבע על פי מפתח של יחידות הוראה. יחידת הוראה שווה שעת הוראה אקדמית.

חופשה:

מורה מן החוץ זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

הפרשה לפנסיה:

על פי הוראות צו ההרחבה של משרד התמ"ת, החל מינואר 2008 מפרישה האוניברסיטה לקרן פנסיה בהשתתפות שווה של העובד, האוניברסיטה ועל חשבון פיצויי הפיטורין. משנת 2014 עומדת הפרשה על 17.5%.

קרן השתלמות, ותקציב קשרי מדע:

אין

הצעות מחקר

מורה מן החוץ רשאי להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות. מורה מן החוץ המועסק במוסד לפחות 5 שנים, והוא בעלי תואר דוקטור רשאי להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.

תוספת ותק:

אין.

שירותי ספריה ומחשוב:

לעובדים במינוי סמסטריאלי או חצי שנתי, תינתן הארכה של שירותי ספריה ומחשוב לשנה.

 עד שנת 2008 כונו המורים מן החוץ באוניברסיטת חיפה בשם "עמית הוראה" ולאחר מכן שונה כינוים ל"מורה מן החוץ", כדי להבדילם מעמיתי ההוראה המועסקים בתנאים משופרים.

 

ג. תלמיד מחקר המועסק בהוראה (תלמ"ח)

תקן "תלמ"ח" הנו צורת ההעסקה היחידה של סטודנט לתואר שלישי הלומד באוניברסיטת חיפה ומועסק בהוראה ובסיוע להוראה בקורסים הניתנים במסגרת התקציב הרגיל.

תוקף המינוי:

תוקף המינוי הוא ל-12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים או 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד. 

היקף משרה:

משרה מלאה של תלמ"ח היא של 22 שעות שבועיות.
שעת הוראה שווה 2.75 שעות (לא יותר מ-8 שעות הוראה שבועיות)

שכר לימוד:

פטור מלא משכר ומדמי אבטחה.

חופשה:

תלמ"ח זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:

7% על חשבון המעביד ו-6.5% על חשבון העובד. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:

תלמ"ח זכאי לקרן השתלמות (2.5% חלק העובד ו- 7.5% חלק המעביד).

החזר הוצאות נסיעה:

לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

קרן קשרי מדע:

מיועדת לנסיעות לחו"ל ומחושבת בהתאם למינוי ולהיקף המשרה.
בתום המינוי אפשר לפדות קרן שלא נוצלה, בניכוי מס.
לצפיה בנוהל קרן קשרי מדע.

תוספת ותק:

שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנות ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

שירותי ספריה ומחשוב:

לעובדים במינוי סמסטריאלי או חצי שנתי, תינתן הארכה של שירותי ספריה ומחשוב לשנה.

 

ד. עוזר הוראה

תקן "עוזר הוראה" מיועד לתלמיד הלומד לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטת חיפה.

תוקף המינוי:

תוקף המינוי הוא ל-12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד.

היקף משרה:

משרה מלאה של עוזר הוראה היא של 32 שעות שבועיות.
שעת הוראה שווה 4 שעות (לא יותר מ-8 שעות למשרה מלאה).
שעת פעילות במעבדה שווה 2.75 שעות.

על מטלות נוספות של סיוע להוראה (בדיקת עבודות וכדומה) בקורס שאותו מלמד מרצה אחר יש לקבל אחוזי משרה נוספים

שכר לימוד:

תלמיד לתואר שני בלבד זכאי לפטור משכר לימוד ופטור מדמי אבטחה בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

חופשה:

עוזר הוראה זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:

7% על חשבון המעביד ו- 6.5% על חשבון העובד. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:

עוזר הוראה זכאי לקרן השתלמות (7.5% חלק המעביד ו- 2.5% חלק העובד).

החזר הוצאות נסיעה:

לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

תוספת וותק:

שנת וותק עבור כל שנת שירות סדיר בצה"ל, וכן עבור כל שנת עבודה כעוזר הוראה + שנת וותק (לדוגמה: תוספת הוותק של עוזר הוראה שהועסק שנה אחת ושירת 3 שנים בשירות סדיר תהיה 5 שנים).

שירותי ספריה ומחשוב:

לעובדים במינוי סמסטריאלי או חצי שנתי, תינתן הארכה של שירותי ספריה ומחשוב לשנה.

 

ה. עוזר מחקר

 בהסכם השכר הקיבוצי 2012 הכירה האוניברסיטה לראשונה ביצוג עוזרי מחקר לפי שעות על ידי ארגון הסגל האקדמי הזוטר והוסכמו תעריפי מינימום לשכרם שהוצמדו לתוספות השכר של הסגל הזוטר. תעריפי המינימום הנם כדלקמן:

תלמיד לתואר ראשון: 34.53 ₪ לשעה.
תלמיד לתואר שני: 36.41 ₪ לשעה.
בעל תואר שני ומעלה: 40.15 ₪ לשעה.

לתעריפים אלה יש להוסיף 1.22 ₪ לשעה דמי הבראה וכן 4% חופש (1.35 - 1.14 ₪ לשעה) המשולמים כתוספות שכר בתלוש.

פטור משכר לימוד ניתן בהתאם לכללים הבאים:

עוזרי הוראה - למעט תלמידים לתואר ראשון, זכאים לפטור בשיעור כפול מאחוז משרתם השנתית הממוצעת.
תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"חים) - זכאים לפטור מלא בכל היקף העסקה.

פטור מתשלומים נלווים:  

התשלומים הנלווים הם תשלומים בעבור שירותי אבטחה וניקיון באוניברסיטה.

עוזרי הוראה -למעט תלמידים לתואר ראשון, זכאים לפטור מדמי אבטחה בשיעור כפול מאחוז משרתם.
תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"חים) - זכאים לפטור מדמי אבטחה. 

לתשומת לבכם, הפטורים חייבים במס כהטבת מעסיק.