זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.  בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. להלן נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה, באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.

הנחיות להליך שימוע כפי שנקבעו על ידי אוניברסיטת חיפה  

בטרם קיום הליך השימוע, חשוב לברר האם העובד נמנה על קבוצות אשר החוק אינו מתיר את פיטוריהן וביניהן: עובדות בהיריון או בחופשת לידה, עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, עובדים המצויים בטיפולי פוריות, עובדים המצויים בשירות מילואים, עובד המצוי בימי מחלה בתשלום.
 


 1.      יש להודיע לעובד על השימוע זמן סביר מראש (לפחות מספר ימים לפני מועד השימוע), רצוי בכתב, אם לא בכתב אז לתעד את השיחה.

2.      מועד השימוע הנקבע אמור להיות כזה המאפשר לעובד זמן מספיק להיערך לשימוע.

3.      בהודעה על השימוע, יש לציין את נושא השימוע (סיום העסקה או הקטנת היקף משרה), הטענות העיקריות שהינן עילת השימוע וכן, יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים (תלונות, מכתבים, תכתובות וכיו"ב), על מנת שיתאפשר לעובד פרק זמן סביר להתכונן לטענות המועלות במהלך השימוע.

4.      בכל מקרה בו העובד מבקש לעיין בתיקו האישי, אנא פנו לקבלת הנחיות ספציפיות מאגף משאבי אנוש.

5.      לא ניתן לבצע שימוע טלפוני.

6.      נוכחים בשימוע – המוסמכים לקבל החלטה על פיטורי העובד (העובד רשאי להגיע עם מלווה).

7.      בתחילת השימוע – הבהרת הנושא, פירוט הנימוקים הכנים והאמיתיים לכוונה לסיים / לצמצם את היקף העסקתו של העובד והסנקציה האפשרית, הצגת כל המסמכים והתלונות. לאחר מכן, יש לאפשר לעובד להשמיע דעתו וטענותיו.

8.      במהלך השימוע – רישום פרוטוקול מפורט ככל הניתן, הקראה והחתמת העובד על הפרוטוקול (במידה והעובד מסרב לחתום – אין להתעקש על כך). ניתן להקליט את העובד, אך הקלטה לא מחליפה או פוטרת ניהול פרוטוקול שימוע כדין ולפיכך, יש לעבדה לאחר מכן לפרוטוקול כתוב.

9.      השימוע ייערך באווירה סובלנית, נינוחה ורגועה תוך הקשבה לטענות העובד.

10.  ישנה חשיבות רבה לתיעוד הליך השימוע, היעדר תיעוד ייזקף לחובת המעביד.

11.  אין לקבל החלטה מיידית עם תום השימוע.

12.  רק לאחר סיום ישיבת השימוע – יש לקיים דיון ענייני בטענות ולקבל החלטה.

13.  יש לשלוח בהקדם האפשרי הודעה בכתב לעובד, על ההחלטה ונימוקיה.

14.  העיקר – יש לשמור על תום לב בכל ההליכים ובקבלת ההחלטה!

15.  יש לערוך שימוע גם בהקטנת היקף משרה!

תום כתב מינוי

תום כתב מינוי נחשב פיטורים לכל דבר ועניין. חוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר תקופת חוזה לתקופה קצובה מגיעה לקיצה, רואים את העובד כאילו פוטר, אלא אם כן הוצע לו לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום התקופה. אם המעביד הציע לעובד את חידוש החוזה במועד, והעובד אינו מעוניין, רואים את העובד כאילו התפטר.

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. את נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה תוכלו למצוא כאן. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.

חישוב פיצויי פיטורין וקבלתם

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שהועסק במשך שנה או יותר ברציפות (12 חודשים ומעלה). הפסקה בהעסקה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות ובזכאות לפיצויי פיטורין.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו. עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין ועוד).

החל משנת 2008 מפרישה האוניברסיטה את מרבית פיצויי הפיטורין לקרן הפנסיה.

לתשומת לבכם, ככלל פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו למעט פיצויים שהופרשו לקרן הפנסיה וחל עליהם סעיף 14, וכן במספר מקרים חריגים. לכן, מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.

קרן קשרי מדע

קרן קשרי מדע הינה קרן הנצברת לטובת תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"ח) למימון השתתפותם בכינוסים מדעיים ובהוצאות הקשורות במחקר. אם בסיום העסקתכם לא ניצלתם את כל כספי הקרן, אתם זכאים לפדות את שארית הקרן בניכוי מס.

פיטורי נשים בהריון

לידיעתכן: הפסקה של כתב המינוי או אי-חידושו של עובדת בהיריון הנם פיטורים לכל דבר! בנוסף, האוניברסיטה חייבת להעסיק ברצף חברות סגל לאחר ההריון. כלומר, אם העובדת חוזרת מחופשת לידה במהלך סמסטר א' ויש לה כתב מינוי להעסקה בסמסטר ב', הרי שיש להעסיקה ברצף עם חזרתה מחופשת הלידה. בכל בעיה בנושא יש לפנות לוועד בדחיפות.

לזכויות מלגאית בהריון או חופשת לידה ראו כאן

 

הנחיות אגף משאבי אנוש באוניברסיטה בנושא

הודעה על הריון – עובדת תדווח על הריונה עד החודש החמישי להריון. ההודעה תימסר לעוזרת המנהלית בחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש.

הודעה על לידה - עובדת שילדה תודיע על הלידה לחוג/ הממונה עליה, עם העתק לאגף משאבי אנוש.

הטיפול בתביעה לדמי לידה מביטוח לאומי, יתבצע ע"י דווח ממוחשב של מחלקת שכר סגל אקדמי. אין צורך במילוי הטפסים.

עובדת שהשלימה לפחות 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות.

עובדת שלא השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות.

העובדת רשאית לקצר את תקופת חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ- 14 שבועות וזאת ע"י מתן הודעה מראש ובכתב לאוניברסיטה, לפחות 3 שבועות לפני מועד החזרה המבוקש.

לצורך בירור נושא תשלום דמי לידה יש לפנות למחלקת שכר באוניברסיטה: טל' 04-8240404 (2404), דוא"ל mgolani@univ.haifa.ac.il 

לשאלות בנושא אפשר לפנות לאגף משאבי אנוש באוניברסיטה - לשרה להיאני, אחראית תחום סגל אקדמי זוטר, טל' 2603(8240603), דוא"ל nsarah@univ.haifa.ac.il 

חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת לידה


זכויות עובדות בהיריון ואמהות עובדות*

חשוב: על העובדת להודיע למעסיק על הריונה עד הגיעה לחודש החמישי להריונה.

חופשת לידה

 1. חופשת הלידה בתשלום היא בת 14 שבועות. בלידה של יותר מעובר אחד או במקרה של אשפוז ניתן להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים. בכל מקרה לא תעלה חופשת הלידה על 16 שבועות.
 2. אין להעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה.
 3. ניתן לנצל עד 7 שבועות לפני הלידה, והשאר לאחריה.
 4. בתום 6 השבועות הראשונים שלאחר הלידה בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה ובתנאי שבת הזוג מוותרת על המשך חופשת הלידה וחוזרת לעבודתה. לא ניתן לקחת חופשת לידה חופפת.
 5. במקרים רפואיים מיוחדים יכולה עובדת להעדר עד 6 חודשים נוספים מתום חופשת הלידה ותהיה מוגנת מפיטורין עד 60 ימים לאחר תום היעדרות נוספת זו.
 6. עובדת שעבדה 24 חודשים ברציפות במקום עבודתה זכאית לקחת חופשה ללא תשלום מהשבוע השביעי לאחר הלידה. אורך החופשה יהיה כרבע מן הוותק שצברה בעבודה עד שנה. בתקופה זו אסור לפטרה או לתת לה הודעת פיטורין עד ל-60 ימים לאחר תום ההיעדרות, אלא באישור שר העבודה והרווחה. בזמן חופשה ללא תשלום העובדת אינה צוברת ותק.
 7. אם העובדת מעונינת לחזור מהחופשה ללא תשלום לפני סופה, אסור למעביד לדחות את חזרתה ליותר מ-4 שבועת מיום שהביע את רצונה לשוב לעבודה.
 8. במקרה של אימוץ של ילד עד גיל 10 קיימת זכאות מקבילה ללידה.
 9. עובדת שקיבלה ילד מאם פונדקאית זכאית לחופשה המקבילה לחופשת לידה.
 10. בזמן חופשת הלידה ו-60 יום שלאחריה, לא ניתן לפטר עובדת או לתת לה הודעת פיטורין.
 11. בזמן חופשה ללא תשלום ו-60 יום שלאחריה, אסור לפטר או לתת הודעת פיטורין אלא בהיתר של שר העבודה. 
העדרויות מהעבודה בשל ההיריון וטיפולי פוריות
 1. עובדת במשרה מלאה (כנהוג במקום עבודתה) יכולה להעדר עד 40 שעות לצורך בדיקות ופיקוח רפואי במשך ההריון כולו, ועובדת במשרה חלקית יכולה להעדר עד 20 שעות ללא שינוכה משכרה. מעל לכך לא ישולם שכר, אך זכויות הותק לא יפגעו, ובלבד שתמציא אישור רפואי מתאים.
 2. בן הזוג זכאי להעדר עד 7 ימי עבודה ע"ח ימי המחלה שלו, עקב טיפולים ובדיקות של בת זוגתו.
 3. במקרה של טיפולי פוריות, העובדת רשאית להעדר מהעבודה ע"י ימי מחלה למשך 4 סדרות טיפוליות בשנה כאשר 16 יום לכל סדרה, במקרה של שבוע עבודה של 5 ימים, ו-20 יום לכל סדרה במקרה של שבוע עבודה של 6 ימים.
 4. בן זוג העובר טיפולי פוריות זכאי להעדר לצורך זה עד 12 ימים בשנה ע"י ימי מחלה.
 5. במקרה של הפלה זכאית העובדת להיעדרות בת שבוע שניתנת להארכה עד 6 שבועות באישור רפואי מתאים, ע"ח ימי מחלה. בן הזוג יכול לצאת לחופשה גם הוא ע"ח ימי מחלה.
 6. בן הזוג יכול להעדר מעבודתו ע"ח ימי המחלה מהופעת הצירים ועד 24 שעות לאחר הלידה.

 

פיטורים
 1. חוקי פיטורין בזמן הריון ובזמן טיפולי פוריות חלים על כל עובד/ת קבוע/ה, ארעי/ת, זמני/ת, עובדי חברות כוח אדם, עובדי קבלן – ובלבד שעבדו באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות. גם אישה שעבדה פחות מ-6 חודשים אסור לפטרה בשל ההיריון, אם במקום העבודה 6 עובדים ומעלה.
 2. לא ניתן לפטר עובדת או למסור לה הודעת על פיטורים בזמן ההריון, אלא בהיתר משר העבודה והרווחה ורק אם אין קשר בין הפיטורין להריון.
 3. לא ניתן לפטר עובד/ת בזמן טיפולי פוריות לידי ראשון ושני וב-150 הימים שלאחר מכן, אלא בהיתר משר העבודה והרווחה ורק אם אין קשר בין הפיטורין ולטיפולים.
 4. אסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן שיקטין את הכנסתה, אלא באישור שר העבודה, ורק אם אין קשר בין הפיטורין להריון.

 

דמי לידה ומענק לידה
 1. דמי לידה משולמים ע"י ביטוח לאומי במקום המשכורת למשך תקופת חופשת הלידה. גובה דמי הלידה הוא 100% משכרה הרגיל של העובדת עד פי 4 השכר הממוצע במשך. דמי הלידה משולמים בתשלום חד פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה.
 2. מענק לידה הוא תשלום חד פעמי שנועד לרכישת ציוד ראשוני לתינוק. המענק משולם בבית החולים בו הייתה הלידה, והוא בנוסף לדמי הלידה.
 3. העובדת זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות אם שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 שקדמו ליום הפסקת העבודה, או 15 חודשים מתוך 22.
 4. העובדת זכאית לדמי לידה עבור 6 שבועות, אם שילמה דמי ביטוח עבור 6 חודשים מתוך 14 חודשי עבודה שקדמו ללידה.
 5. יש להגיש את הבקשה לכל המוקדם 9 שבועות לפני תאירך הלידה המשוער ועד 12 חודשים לאחר תחילת הזכאות לדמי לידה.
זכויות סוציאליות נוספות

 1. עובדת שעבדה במקום העבודה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון והיא מבוטחת בהסדר פנסיוני או שהופקדו עבורה תשלומים בקרן השתלמות, על המעסיק להמשיך להעביר לעובדת תשלומים במועד – גם בזמן חופשת הלידה – כאילו המשיכה לעבוד. אם חלק מההפקדה לפנסיה או לקרן ההשתלמות מומן ע"י ידי העובדת, יהיה עליה להמשיך ולשלם את חלקה. המעביד ישלם את חלקו בתוך 30 יום מהיום שהעובדת המציאה לו אישור ששילמה את חלקה.
 2. במהלך חופשת הלידה נשמרות לעובדת על הזכויות ה קשורות לותק ממקום העבודה.
 3. עובד/ת שהתפטרו לצורך טיפול בילד בתוך 9 חודשים מיום הלידה או אימוץ לילד עד גיל 13 זכאים לקבל פיצויי פיטורין.
 4. זכותה של עובדת במשרה מלאה להעדר במשך 4 חודשים ממועד תום חופשת הלידה, עד שעה אחת ביום, ללא ניכוי משכרה.

 

זכויות במס הכנסה
 1. לכל אישה עובדת, נשואה ולא נשואה, תינתן מחצית נקודת זיכוי נוספת (סה"כ 2.75 נקודות). כמו כן יש זיכוי נוסף עבור כל ילד. זיכוי זה הינו רטרואקטיבי לתחילת שנת המס בה ארעה הלידה.
 2. אם חד הורית זכאית לנקודת זיכוי נוספת.

 

תנאי עבודה של נשים בהריון ומניקות
 1. אישה בגיל הפוריות אינה יכולה לעבוד במקום עבודה בו מיוצרים חומרים מסוכנים או בקרבתם.
 2. עובדת החשופה במקום עבודתה לחומרים מסוכנים או בקרבת מקור חום העלול להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלסיוס חייבת להודיע למעסיק על הריונה תוך 10 ימים מהיום שנודע לך על הריונה. במקרה זה אסור להעסיקה. אם לא ניתן למצוא לה עבודה חלופית מתאימה אצל המעסיק, היא זכאית לקבל גמלה לשמירת הריון מהביטוח הלאומי.
 3. עובדת מניקה שהצהירה על כך בכתב אינה יכולה לעבוד בקרבת חומרים מסוכנים.
 4. שמירת הריון הוא מצב רפואי הנובע מההריון המסכן את האישה או עוברה ומחייב היעדרות מהעבודה. במקרה זה הביטוח הלאומי משלם גמלה מיוחדת על תוקפה זו, לאחר ניצול ימי המחלה.
 5. העובדת זכאית לקבל גמלה אם העובדת נעדרה מעבודתה לפחות 30 יום רצופים והיא שילמה ביטוח לאומי 6 חודשים לפחות מתוך 14 חודשים שקדמו לשמירת ההריון
 6. אישה שהייתה בשמירת הריון מעל 30 יום ושוב עליה להיות בשמירה, זכאית לגמלה נוספת במידה והתקופה הנוספת עולה על 14 יום. עליה להגיש את בקשה לא יאוחר מ-6 חודשים מתום התקופה הנוספת.
 7. החל מהחודש החמישי אסור להעסיק את העובדת ב"שעות נוספות" ובשבת. אם העובדת מעונינת בכך, עליה להמציא אישור רפואי כי אין מניעה לכך.
 8. החל מהחודש החמישי העובדת אינה חייבת לעבוד בעבודת לילה. במידה והיא מעונינת בכך, עליה להודיע על כך בכתב למעסיק.

 

היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד
 1. הורה לילד עד גיל 16 רשאי/ת להיעדר מעבודה בשל מחלת הילד, ע"ח ימי מחלה – עד 8 ימים ברצף בשנה. הורה יחיד עד 12 ימים ברצף בשנה.
 2. במקרה של מחלה ממארת של ילד (חס וחלילה) שטרם מלאו לו 18, ובתנאי שעובד/ת עבד אצל המעביד שנה לפחות, ניתן להעדר עד 30 ימים בשנה, ע"ח ימי מחלה. עובד/ת שבן/ת זוגו לא ניצל זכות זה או שהילד בחזקתו הבלעדית יכול להעדר 30 יום נוספים.


*לקוח מתוך חוברת "זכויות נשים בעבודה" של הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה.