מורה או מתרגל שיוצא לשירות מילואים ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו משרות המילואים אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות שאותן ביצע לאחר חזרתו משירות מילואים.

הביטוח הלאומי מניח כי מי שנקרא לשירות מילואים אינו נמצא במצב המאפשר לו למלא את חובותיו כלפי מעבידו, ולכן אינו זכאי לשכר עבודה. מטעמי נוחות, תגמול המילואים - בגובה שכר העבודה הרגיל, משולם בפועל ע"י המעסיק, המקבל על כך החזר מהביטוח הלאומי.

כלומר: האוניברסיטה אינה משלמת שכר בעבור ההוראה והתרגולים שהיו אמורים להתבצע בתקופת המילואים והמורה או המתרגל לא קיבל עבורם שכר ("שכרו" לאותה תקופה הנו למעשה תגמול המילואים). אם נדרשתם לעבוד ולהשלים את שעות ההוראה או התירגול לאחר חזרתכם ממילואים, עליכם לקבל בעבור כך שכר.

אנא ידעו אותנו אם נדרשתם להשלים מטלות שנפלו בתקופת המילואים בלא ששולם לכם שכר נוסף.מורה או מתרגל שעבד את מכסת שעות העבודה הרגילות שלו, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות אלו, או יצא למילואים במהלך החופש, זכאי לקבל הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים. במקרה כזה יש להעביר למחלקת שכר טופס: 

הצהרה על אי העדרות מהעבודה בעת שירות מילואים.

להזכירכם כי בתום המילואים יש למסור למחלקת שכר טופס 3010, אשר מהווה אישור מהצבא לצורך תביעת תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי.

והכי חשוב, שיעבור בשלום ובקלות.

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרכם ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 6 שנים. לתשומת לבכם, מדובר בסכום השווה ל- 10% מהשכר. 

החל מחודש אוקטובר 2009 מופרשים הכספים של כל חברי הסגל האקדמי הזוטר כברירת מחדל לקרן "מגדל השתלמות" תמורת דמי ניהול העומדים היום על 0.25% עד 0.34%. אם ברצונכם להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת יש לפנות למדור תשלומי שכר ולמלא את הטפסים המתאימים. לתשומת לבכם, לבד מדמי הניהול ומתשואות מומלץ לבחון גם את סטיית התקן ואת החשיפה המנייתית של הקרן.

חברי ארגון אשר מעוניינים להעביר את קרן ההשתלמות מאקסלנס (ברירת המחדל הישנה של חברי הארגון) למגדל, מתבקשים למלא את בקשת ההצטרפות וטופס העברה למגדל במקומות הרלבנטיים (ע"מ 1-3, הסעיפים שיש למלא סומנו בצהוב). יש לצרף לטפסים גם תצלום תעודת זהות ואם זמין לכם, רצוי דוח רבעוני או שנתי שקיבלתם מאקסלנס. יש להעביר את הניירת למשרדי הארגון. אנו ציינו גם מספר טלפון שבו ניתן להשיגכם במקרה הצורך. כמו כן, יש להודיע על שינוי הקרן לטניה לנדא, במחלקת משאבי אנוש, טל': 04-8288227 פנימי 8227 פקס: 04-8249330 פנימי: 3330 מייל:tlanda@univ.haifa.ac.il על מנת שהאוניברסיטה תדע להעביר את ההפרשות לקרן החדשה.

להחלטה מושכלת ככל האפשר, ניתן ואף מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר אגף שוק ההון. בעזרתה תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות הקופות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן. כך למשל, תוכלו להשוות בין ברירת המחדל הישנה של הארגון (קופה 714 אקסלנס השתלמות זהב) לבין ברירת המחדל החדשה (קופה 579 מגדל השתלמות). מומלץ לבדוק את התשואות לאורך תקופה של 3 עד 5 שנים. הכניסה למערכת כאן. המעבר בין הקופות אינו מחייב תשלום קנס או מס ואינו פוגע באף אחת מהזכויות אותן צבר העמית בקופה. משמע, כספי הקופה שהיו נזילים, ימשיכו להיות נזילים גם בקופה החדשה.

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם כי חבר ארגון אשר בוחר להפריש את קרן ההשתלמות דרך מנהל הסדר, או אף לפנות לייעוץ פנסיוני אצל אחד מהבנקים המעניקים שירות זה עשוי לאבד את ההנחה בדמי הניהול או את חלקה. לפי הסכמי הפצה שנחתמו עם כל הבנקים, זכאי בנק המעניק יעוץ פנסיוני לעמלת הפצה קבועה בשיעור של 0.25% מהסכום המצטבר בחשבונו של כל לקוח אשר הוענק לו יעוץ פנסיוני. עמלה זו עשויה לבוא על חשבון ההנחה בדמי הניהול וחבר ארגון אשר יפנה לקבל יעוץ, ואפילו אם היועץ בבנק ימליץ לו להמשיך להפריש לאותה קרן ההשתלמותעשוי למצוא עצמו משלם עמלת ההפצה לבנק. אנא, תנו דעתכם.

תלמידים לתואר שלישי המועסקים בהוראה בתקן תלמ"ח זכאים להקצבה מקרן קשרי מדע בינלאומיים.

ערך ההקצבה נקבע לפי דרגתו והיקף משרתו של העובד והנו נצבר משנה לשנה. למשרה מלאה עומדים הסכומים על 1,938 $ לתלמ"ח א' ו-2,784 $ לתלמ"ח ב'.

הקרן משמשת למימון פעילות מחקרית כהשתתפות בכינוס מדעי, השתלמות מקצועית וכיו"ב - הנערכת בחו"ל וכן השתתפות בכינוס מדעי או השתלמות מקצועית בתחום פעילותו של חבר הסגל, הנערכים בארץ. אפשר לנצל את הקרן לצורך רכישת כרטיסי טיסה וכן לתשלום דמי חבר באגודות מקצועיות בארץ ובחו"ל, והשתתפות בהוצאות ביטוח בריאות לנוסעים לחו"ל. 

חבר סגל שתם מינויו, התפטר, או פוטר יהיה זכאי לקבל את סכום היתרה הרשום לזכותו בקרן בניכוי מס כחוק.

לצפיה בנוהל קרן קשרי מדע.

ישנה מערכת המאפשרת לתלמידי המחקר גישה ישירה לחשבונות קרן קשרי מדע דרך הפורטל.כל תלמיד מחקר שזכאי לקבל קרן קשרי מדע, יכול לקבל שם משתמש וסיסמא ותתאפשר גישה ישירה בפורטל למערכת. תלמיד מחקר המעוניין להתחבר למערכת, מוזמן להגיע אל מחלקת שכר בקומה 24 בבניין אשכול, על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. ניתן להגיע בימים א-ה בין השעות 10:00-12:00, אל הגב' איריס וינטרמן במחלקת שכר. (טלפון  04-8240327  04-8240327)