על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין האוניברסיטה לבין הסגל האקדמי הזוטר, מקצה האוניברסיטה תקציב למימון פעילות אקדמית של מועסקים בתקן עמית הוראה, אשר משמש להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. 

כל עמית הוראה זכאי לסכום של עד 3000$ לשנה.

לצפייה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה ובטופס הבקשה ראו כאן

לתשומת לבכם: בעמודים 5,6,7 בתקנון תמצאו שני נספחים.

נספח א – בקשה לאישור עקרוני מראש להחזר ההוצאות. יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-60 יום לפני הכינוס. יש לציין בבקשה הערכה של ההוצאות. אין חובה להגיש נספח זה. אפשר להגיש רק את נספח ב'.

נספח ב – בקשה להחזר הוצאות לאחר החזרה מהכינוס. יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-30 יום מיום החזרה. יש לצרף קבלות מקוריות ומסמכים לפי הפירוט בו.

על שני הנספחים יש להחתים את ראש החוג והדיקן.

לתשומת לבכם: לבקשה יש לצרף קבלות מקוריות וצילום של הדרכון (חתימה על יציאה וכניסה מהארץ).

כל חודש מופרשים לקרן הפנסיה של עוזרי הוראה, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה ועמיתי הוראה, 21.83% מהשכר לקרן פנסיה. המעביד מעביר לקרן הפנסיה 7% משכר העובד, בנוסף מועברים על ידי המעביד 8.33% על חשבון פיצויי הפיטורין, העובד מעביר 6.5% מהשכר לקרן. משכרם של מורים מן החוץ ועוזרי מחקר מופרשים 18.5% תגמולים ופיצויים בהתאם לצו הרחבה. 

ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מיטב-דש" עמה יש לאוניברסיטה הסדר שבמסגרתו זכאים עובדי אוניברסיטה להנחה בדמי הניהול ומשלמים  1.49% דמי ניהול שוטפים ו- 0.05% דמי ניהול מהצבירה.

התאמת מסלולים

עמיתים רבים בקרנות פנסיה מפסידים זכויות פנסיוניות, לעיתים גם בשווי של מאות שקלים לחודש, בשל פרמיות הנגבות מהם על כיסויים ביטוחיים מיותרים שהם אינם זקוקים להם.

אלמלא יבקש המבוטח אחרת, קרן הפנסיה שלו תחלק את הכספים המועברים אליה לשלוש מטרות שונות: חיסכון לטובת קצבה חודשית לאחר פרישה מהעבודה. ביטוח אובדן כושר עבודה (נכות). ביטוח למקרי מוות המשלם קצבה חודשית לשארים כבן/בת זוג וילדים. ישנם מקרים נפוצים שבהם חלק מהכיסויים הביטוחיים שנרכשים באופן אוטומטי אינם רלוונטיים כלל למבוטח ונוגסים בכספי הפנסיה שלו ללא סיבה. למשל:

למבוטח שאין לו משפחה שאת עתידה הכלכלי הוא רוצה להבטיח במקרה של פטירה, כדאי לשקול לבטל כליל את מרכיב הביטוח למקרי מוות. לכשיקים משפחה יוכל לחדש את הביטוח למטרה זו.

למבוטח שיש לו ילדים (עד גיל 21) אך לא בן זוג, או בן זוג ולא ילדים, כדאי לשקול לצמצם את ביטוח השארים רק למקרה הרלוונטי (ילדים או בן זוג). שימו לב כי בן זוג שאינו נשוי לכם או עונה על ההגדרה של ידוע בציבור, לא יהיה זכאי לקבל את הקצבה.

עובדים רבים מחזיקים בפוליסות ביטוח נוספות למקרה של אובדן כושר עבודה. זאת על אף שהכיסוי האפשרי במקרה של אובדן כושר עבודה הוא בשיעור מרבי של 75% מהשכר. כפל ביטוחים אינו מגדיל את הסכום שיקבל העובד והוא רוכש ביטוח שלעולם לא יזכה לקבל.

בכל אחד מהמקרים הללו אפשר להפנות את העלות הביטוחית המיותרת שנחסכת להגדלת החיסכון לקצבה לאחר פרישה מהעבודה. ישנם כמובן מקרים רבים נוספים שבהם כדאי לשקול את התאמת המסלול למקרה הפרטי. ההבדל בין המסלולים השונים יכול להגיע למאות שקלים בחודש עם היציאה לפנסיה. למחשבון פיננסי הממחיש את ההבדלים ראו כאן (בחרו במחשבון המפורט). לכתבה נרחבת בנושא שפורסמה בדה-מרקר ראו: כך פוגעות חברות הביטוח בפנסיה שלכם.

כדי לוודא שאינכם רוכשים ביטוחים מיותרים, נציע כי תיפנו לקרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים כדי לברר האם מסלול הפנסיה שבו הנכם נמצאים אכן מתאים למצבכם המשפחתי והאישי ולתכניות ביטוח וחסכון אחרות שיש לכם. בכל קרן פנסיה היום ישנם מסלולים רבים המאפשרים למבוטח להתאים לעצמו את התכנית המתאימה לו ביותר. בפנייתכם עליכם לבקש "התאמת מסלולים".

חברי ארגון שבקרן מקפת יכולים לפנות לנציג של קרן מקפת יוסי כמיסה  בטלפון: 076-8867720, נייד: 054-8071145, מייל: yossic@migdal.co.il, או לבקש ממנו ליצור איתכם קשר בעניין דרך הטופס שבתחתית העמוד.

 

סיום העסקה

אנא שימו לב שעם תום העסקתכם מפסיקה האוניברסיטה את ההפקדות לקרן הפנסיה. במקרה כזה חובה לקיים פגישה עם נציג קרן הפנסיה לצורך שמירת ההנחה בדמי הניהול ובמיוחד לצורך שימור רציפות הזכויות  

הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה לפרק זמן העולה על 5 חודשים מבטלת את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה בקרן הפנסיה. מומלץ שלא לאבד זכויות ביטוחיות אלה בכלל ובפרט אם מצבכם הרפואי אינו תקין.

  • תקופת האכשרה (פרק הזמן עד שהביטוח נכנס לתוקף) במקרה של אירוע ביטוחי שנגרם בגין מצב רפואי קיים (למשל מחלה קיימת) הנה בת 5 שנים. לאמור, עובד אשר חידש את ההפקדות לקרן הפנסיה לאחר תקופה שעולה על 5 חודשים, לא יזכה לפיצוי בגין אירוע ביטוחי שנגרם ממחלה קיימת כל עוד לא צבר את תקופת האכשרה הדרושה.
  • בנוסף, כאשר יחזור העובד להפקיד כסף בחיסכון הפנסיוני ויבקש לרכוש מחדש את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה, יאלץ לעיתים למלא מחדש הצהרת בריאות. ההצטרפות לביטוחים אלה תתרחש בגיל מבוגר יותר ממה שהיה כאשר הצטרף לראשונה. אם מצב בריאותו של העובד פחות טוב מבעבר, ייתכן מצב שבו החברה לא תסכים לבטח אותו כלל או תבטח אותו רק באופן מוגבל.

לו היה ממשיך העובד לשלם עבור הביטוחים (בעצמו או דרך מקום עבודה חדש), לא היה נדרש למילוי הצהרה רפואית או לצבירת תקופת האכשרה מחדש.

כדי להימנע ממצב זה עובד אשר אינו מתחיל לעבוד במקום חדש, יכול להמשיך בתשלום עצמאי רק עבור הביטוחים (ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר העבודה) מבלי להפקיד לחלק החיסכון הפנסיוני (הקיצבה לפנסיה). אפשרות זו מכונה "הסדר ריסק זמני" ואפשר לבחור בה לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים.

לאחר חלוף תקופת הריסק הזמני אפשר לחדש את ההפקדות ולהפקיד סכום מינימאלי גם לחלק החיסכון. כך, אם טרם מצאת מעסיק חדש, תוכל להמשיך את ההפקדות וכך לשמר גם את הביטוחים וגם את תנאי החיסכון הפנסיוני.

קרן השתלמות 

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרם של חברי הסגל האקדמי הזוטר (למעט מורים מן החוץ ועוזרי מחקר) ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 6 שנים. החל מחודש אוקטובר 2020 ברירת המחדל אליה מופרשים כדמי ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה היא קרן ההשתלמות "מנורה מבטחים". דמי הניהול הנגבים עומדים על 0.13% לשנה.

חברי ארגון אשר החלו את עבודתם באוניברסיטה לפני אוקטובר 2020 ושברצונכם להעביר את הכספים ל"מנורה מבטחים" יכולים לפנות לנציגת "מנורה מבטחים", לרוית כהן בטלפון  050-4049274 או במייל COHENR@NEWMIVT.CO.IL. לתשומת לבכם, לבד מדמי הניהול ומתשואות מומלץ לבחון גם את סטיית התקן ואת החשיפה המנייתית של הקרן.

 

אזהרה

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם כי חבר ארגון אשר בוחר להפריש את כספי הפנסיה או ההשתלמות דרך סוכן, או אף לפנות לייעוץ פנסיוני אצל אחד מהבנקים המעניקים שירות זה יאבד את ההנחה בדמי הניהול או את חלקה.

כך למשל, לפי הסכמי הפצה שנחתמו עם כל קרנות הפנסיה, זכאי בנק המעניק יעוץ פנסיוני לעמלת הפצה קבועה בשיעור של 0.25% מהסכום המצטבר בחשבונו של כל לקוח אשר הוענק לו יעוץ פנסיוני. עמלה זו תבוא על חשבון ההנחה בדמי הניהול וחבר ארגון אשר יפנה לקבל יעוץ, ואפילו אם היועץ בבנק ימליץ לו להמשיך להפריש לקרן "מקפת", יאבד את ההנחה בדמי הניהול המצטברים לטובת הבנק. חבר ארגון הבוחר להפריש את דמי הגמולים דרך סוכן ביטוח יאבד בנוסף לכך גם חלק או את כל ההנחה בדמי הניהול השוטפים כעמלת סוכן. אנא, תנו דעתכם. אם אתם נדרשים ליעוץ פנסיוני מומלץ לפנות ליועץ פרטי אשר אינו גובה עמלת הפצה.
 


המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והארגון אינו אחראי על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

במסגרת הסכמי השכר האחרונים גובשו הסדרים לשיפור הביטחון התעסוקתי של חברי הארגון. החל משנת הלימודים תשע"ג ינהגו הכללים הבאים:

עמית הוראה ב'

עמית הוראה ב', שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים, אם לימד בהיקף מצטבר של לפחות 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש שנים אחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית, או שלימד לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה אקדמית מסוימת.

הסתיימה תקופת השנתיים הנ"ל (להלן התקופה הראשונה) וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה האקדמית כתב התחייבות לתקופה של 3 עד 5 שנים וכך הלאה.

האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי של עמית הוראה ב' במהלך תקופת כתב התחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:
(1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;
(2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים;
(3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;
(4) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(5) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה; מעבר עמית ההוראה לדרוג אחר;
(6) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות).
(7) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד - 2004.
(8) סגירת היחידה או התוכנית.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו - (6),  יפקע כתב ההתחייבות.
במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו - (7) לעיל, תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.
היה וההפסקה הינה בשל סעיפים (1), (2), (3) ו - (7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

עמית הוראה 1 ועמית הוראה א'.

עמית הוראה 1 או א'  שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים אם לימד במוסד ברציפות במהלך חמש השנים (כולל תקופת חל"ת) האחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית בהיקף של 30% משרה ומעלה. הסתיימה תקופת השנתיים הנ"ל (להלן התקופה הראשונה) וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה כתב התחייבות לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים וכך הלאה.

האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי גם במהלך תקופת כתב התחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:
(1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;
(2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (כל מוסד יעביר לארגון מעת לעת את מדיניות המוסד ביחס למינימום מספר התלמידים לתואר ראשון ושני);
(3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;
(4) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(5) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(6) מעבר לדרוג אחר;
(7) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות).
(8) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד - 2004.
(9) סגירת היחידה או התוכנית.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו - (6) לעיל, יפקע כתב ההתחייבות.
במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו - (7) לעיל, תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.
היה וההפסקה הינה בשל סעיפים (1), (2), (3) ו - (7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

מורה מן החוץ

ועדה שהמוסד יקים לצורך זה, תדון בבקשתו של מורה מן החוץ, שהועסק לאורך שנים בהוראה בקורסים לתארים אקדמיים רגילים, להעסקה לטווח ארוך על-פי כתב התחייבות.

עמית הוראה ב' ("העשור האבוד")

עמית הוראה ב' העומד בתנאים המצטברים הבאים:
(1) בעל תואר שלישי, אשר קיבל את התואר השלישי בין שנת 1999 לשנת 2007 (כולל).
(2) אין לו משרה עיקרית במקום אחר מחוץ לאותו מוסד בהיקף של 50% ומעלה (מובהר כי לצורך זה העסקה כממ"ה במוסדות אחרים, אינה נחשבת כמשרה עיקרית)
(3) היה לו מינוי ראשון באותו מוסד כבעל תואר דוקטור' לפני שנת 2007, והועסק מאז קבלת המינוי כאמור ועד שנת 2009 (כולל) בכל שנה אקדמית, למעט תקופות של השתלמות בתר - דוקטורט.
(4) קיים לאורך השנים הנ"ל פעילות מחקרית מוכחת (כגון: פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים).
(5) השתלם כפוסט דוקטורט (רלבנטי רק לתחומים בהם דרישה זו קיימת).
(6) היה ראוי לדעת המוסד להישקל למינוי לסגל האקדמי הבכיר.
(7) פעיל בהוראה ובמחקר גם בשנים תש"ע - תשע"ב.

א. אם הועסק בשנים תשע"א ו - תשע"ב במכלול המינויים שלו כעמית הוראה ב' ו/או כמורה מן החוץ ב', בלפחות 50% משרה במוסד יקבל הצעה לביטחון תעסוקתי ארוך טווח, כלהלן:

(1) במחלקות בהן ניתן לקלוט חברי סגל במסלול המקביל הבכיר, והמועמד עונה לקריטריונים הנדרשים לקבלת מינוי זה, קליטתו כמורה במסלול המקביל הבכיר, בתנאי מסלול זה, תובא לדיון בוועדת המינויים בכפוף לתקנון המינויים החל במוסד על המסלול המקביל וליתר התנאים החלים על המורים במסלול המקביל.
(2) היה ולא תתאפשר קליטה במסגרת המסלול המקביל, יועסק המועמד בהסכם העסקה אישי, אחיד, שתנאיו יסוכמו עם הארגון, על בסיס תנאי העסקה במסלול עמית הוראה ב', ללא הגבלת זמן, בהיקף של העסקתו בתוכניות התקניות ולא פחות מ - 40% משרה, עם אפשרות לסיום העסקה בתנאים שלהלן:
(1) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(2) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(3) מעבר המועמד לדרוג אחר;
(4) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד - 2004.
(5) סגירת היחידה או התוכנית.

ב. אם  אם הועסק בשנים תשע"א ו - תשע"ב במכלול המינויים שלו כעמית הוראה ב' ו/או כמורה מן החוץ ב', בפחות מ - 50% משרה יוצע לו הסכם אישי, אחיד, על בסיס מסלול עמית הוראה ב' למשך 10 שנים, בהיקף מוגדר מראש, עם אפשרות לסיום העסקה בתנאים שלהלן:
(1) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(2) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(3) מעבר המועמד לדרוג אחר;
(4) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד - 2004.
(5) סגירת היחידה או התוכנית.

תוכניות חוץ תקציביות, סגורות ומותנות

ההוראות דלעיל אינן חלות על העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות (תוכניות חוץ תקציביות, תוכניות בתקציבים סגורים ובתקציבים מותנים). בתוכניות שאינן תקניות יחולו ההוראות שלהלן:

במקרה של אי קיום קורס מסיבות של: (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד ו - (3) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי סיום ההעסקה לפי קריטריון ותק) - תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.

היה והמוסד יפסיק את העסקתו של חבר סגל בתוכניות שאינן תוכניות תקניות כנ"ל מסיבות של: (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות ו - (4) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי סיום ההעסקה לפי קריטריון ותק) - יעשה המוסד מאמץ לשבצו בקורס חליפי.

חל"ת

חבר סגל אקדמי זוטר, שניתן לו כתב התחייבות לתקופה של שנתיים לפחות, יכול באישור האוניברסיטה לצאת לתקופת חל"ת של סמסטר אחד או שניים במהלך תקופת ההתחייבות.