מורה או מתרגל שיוצא לשירות מילואים ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו משרות המילואים אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות שאותן ביצע לאחר חזרתו משירות מילואים.

הביטוח הלאומי מניח כי מי שנקרא לשירות מילואים אינו נמצא במצב המאפשר לו למלא את חובותיו כלפי מעבידו, ולכן אינו זכאי לשכר עבודה. מטעמי נוחות, תגמול המילואים - בגובה שכר העבודה הרגיל, משולם בפועל ע"י המעסיק, המקבל על כך החזר מהביטוח הלאומי.

כלומר: האוניברסיטה אינה משלמת שכר בעבור ההוראה והתרגולים שהיו אמורים להתבצע בתקופת המילואים והמורה או המתרגל לא קיבל עבורם שכר ("שכרו" לאותה תקופה הנו למעשה תגמול המילואים). אם נדרשתם לעבוד ולהשלים את שעות ההוראה או התירגול לאחר חזרתכם ממילואים, עליכם לקבל בעבור כך שכר.

אנא ידעו אותנו אם נדרשתם להשלים מטלות שנפלו בתקופת המילואים בלא ששולם לכם שכר נוסף.מורה או מתרגל שעבד את מכסת שעות העבודה הרגילות שלו, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות אלו, או יצא למילואים במהלך החופש, זכאי לקבל הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים. במקרה כזה יש להעביר למחלקת שכר טופס: 

הצהרה על אי העדרות מהעבודה בעת שירות מילואים.

להזכירכם כי בתום המילואים יש למסור למחלקת שכר טופס 3010, אשר מהווה אישור מהצבא לצורך תביעת תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי.

והכי חשוב, שיעבור בשלום ובקלות.