Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

אל חברי וחברות הארגון, 

בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 13.6.19, ניתנת בזה הודעת ועדת הבחירות כדלקמן:

1. בישיבתה לעיל אישרה האסיפה הכללית את תקנון הבחירות תשע"ט אשר העתק ממנו זמין באתר: https://www.segelzutar.org.il/images/Documents/misc/takelecchangecomp2019.pdf, וכן את הרכב ועדת הבחירות דנן.
2. הבחירות לתפקיד הוועד המנהל של העמותה תתקיימנה בהצבעה אלקטרונית בתאריכים 4-5 באוגוסט 2019.

3. לתפקיד ייבחרו סך הכל 7 חברים. 

4. הבחירות יתקיימו בהצבעה אלקטרונית באמצעות חברת "YayaSoft". על אופן ההצבעה תשלחנה הנחיות מפורטות בהמשך.

5. זכאי לבחור או להיבחר לתפקיד חבר ועד מנהל הנו אך ורק חבר עמותה אשר עומד בכל תנאי תקנון העמותה והסייגים הקבועים בו.

מובהר, כי מי שלא הועסק כחבר סגל זוטר באוניברסיטת חיפה באף לא אחד מהסמסטרים: ב' תשע"ט, א' תשע"ט, קיץ תשע"ח הנו מי שחברותו בארגון פקעה/ לא עמד בכל תנאי התקנון, ולא יהא רשאי לבחור או להיבחר.

6. ספר הבוחרים הראשוני זמין לצפייה באתר בכתובת: https://www.segelzutar.org.il/membersearch/index.php, באופן שבאמצעות הזדהות במספר תעודת זהות או כל אמצעי זיהוי אחר כמופיע באתר, יינתן מענה אם הפונה מופיע בספר הבוחרים, או לאו.

אדם אשר שמו אינו נכלל בספר הבוחרים ואשר סבור כי היה עליו להיכלל בספר הבוחרים רשאי להגיש ערעור לוועדת הבחירות על דרך הגשתו למזכירות העמותה, עד תוך 3 ימים מיום פרסום מודעה זו.

7. מועמד/ים לתפקיד יגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות על דרך מסירת הודעה בכתב למזכירות העמותה אשר תכלול את שמו המלא, מספר תעודת זהות, כתובת עדכנית, מספר טלפון נייד זמין וכתובת דואר אלקטרוני זמינה וזאת עד לא יאוחר מ -21 ימים לפני מועד הבחירות לעיל.

חבר שמועמדותו לא אושרה על ידי ועדת הבחירות יהא רשאי להגיש ערעור מנומק לוועדת הבחירות עד תוך 3 ימים מהיום שבו ניתנה החלטת הוועדה.

8. ריכוז לוחות הזמנים ומועדי הבחירות הנו כדלקמן:

8.1. מפורסם בזה ספר בוחרים ראשוני;
8.2. ערעור על ספר הבוחרים- עד תוך 3 ימים ממועד הודעה זו;
8.3. ספר בוחרים סופי יפורסם עד תוך 7 ימים ממועד הודעה זו;
8.4. הגשת מועמדות לתפקיד וועד מנהל – עד תוך 7 ימים ממועד הודעה זו;
8.5. ערעור לוועדת הבחירות על אי אישור מועמדות- עד תוך 10 ימים ממועד הודעה זו;
8.6. פרסום רשימת מועמדים סופית: עד 14 ימים לפני הבחירות;
8.7. ימי הבחירות: 4 ו-5 באוגוסט 2019. "יום הבחירות" לצורכי המועדים לעיל הנו יום 4.8.19;
8.8. פרסום תוצאות הבחירות: עד 72 שעות לאחר קיום הבחירות;
8.9. ערעור על תוצאות הבחירות: עד תוך 24 שעות ממועד פרסום התוצאות;
8.10. החלטת ועדת הבחירות בערעור על תוצאות הבחירות - עד תוך 7 ימים ממועד הערעור.

9. מידע ופרטים נוספים מפורטים בתקנון בחירות תשע"ט.

10. נוסח מודעה זו מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

ניתן ביום 7 בחודש יולי 2019

 

שרית גולן-שטיינברג, עו"ד      בועז גור, עו"ד      יואב האריס, עו"ד

ועדת הבחירות                     ועדת הבחירות     ועדת הבחירות