Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

 

הוראה מקוונת – רכישת ציוד

משבר קורונה שינה באופן משמעותי את מתכונת ההוראה שלנו כמרצות וכמרצים ונכון לעכשיו נראה כי גם שנת הלימודים הקרובה תהיה במתכונת מקוונת במידה מלאה או חלקית. מצב זה דורש מאיתנו התאמות פדגוגיות ואקדמיות.

חברות וחברי ארגון שצפויים ללמד בשנה"ל הבאה (תשפ"א) ושצופים קשיים אפשריים (התאמת אופי הקורס להוראה מקוונת, קושי בציוד מחשוב, וכדומה) שההוראה המקוונת מחייבת מתבקשים לפנות אלינו כדי שנוכל לבחון מול האוניברסיטה כיצד אפשר לסייע.

 

אסיפה כללית שנתית - דיווח

באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-27 ביולי 2020 קיבלה האסיפה את המלצתה של מבקרת הארגון ואישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2019) שהוצגו בפניה.

האסיפה אישרה את שינויי התקנון ואת נוהל החזר הוצאות נסיעה לחברי ועד וועדת ביקורת.

תודה לכל חברות וחברי הארגון שהשתתפו באסיפה ובדיון החשוב והמעניין שהתקיים על עבודת הסגל הזוטר.

 

בברכה,
ועד הארגון