Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

 

מו"מ על הסכם שכר קיבוצי
בחודש שעבר החל מו"מ בין הארגון לבין האוניברסיטה על הסכם שכר קיבוצי חדש לכלל חברי הסגל האקדמי הזוטר. עד כה התקיימו 4 פגישות מו"מ ואנו מקווים כי בתקופה הקרובה נוכל לעדכן אתכם בהתקדמות.
כמו כן, מקיים הארגון מול האוניברסיטה מו"מ נפרד כדי להגיע להסכם שכר קיבוצי ראשון למורי המכינה. בשל גרירת הרגליים של האוניברסיטה בנושא זה נאלץ הארגון להודיע על השבתת ההוראה במכינה של אוניברסיטת חיפה החל ממחר וללא הגבלת זמן.

 

כינוס השדולה למען האדם העובד – מעמד הסגל הזוטר
השדולה למעמד האדם העובד בראשות ח"כ עמיר פרץ תתכנס ביום רביעי זה, 21.11.18, בשעה 09:00 בכנסת כדי לדון בעיוותים חמורים הנוגעים לתנאי העסקתם של חברי הסגל הזוטר באוניברסיטאות ובמכללות.
נוכחותכם חשובה. להלן ההזמנה וכן קישור להרשמה.

החלטות האסיפה הכללית השנתית מיום 21 באוקטובר 2018
האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של הארגון לשנת 2017.
האסיפה בחרה בחברות הארגון רחל קומלוש וטלי ניסים לוועדת הביקורת של הארגון.
אושר שינוי בתקנון הארגון המאפשר מינוי של מבקר חיצוני לארגון וכן אושר מינויה של עו"ד ורו"ח יפה בנימין למבקרת חיצונית של העמותה. מינויה יכנס לתוקף לאחר אישור רשם העמותות את שינוי התקנון.
אושר החזר הוצאות נסיעה ליו"ר הארגון לפי תקנות הגמול של רשם העמותות.

 

בברכה,
ועד הארגון