Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום רביעי 31.10.2018 בשעה 17:00.

האסיפה תתקיים באולם הסנאט, קומה 29 בבניין הראשי.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר המועסקים בהוראה, תרגול, הדרכה, מחקר וסיוע בהוראה.

על סדר היום:
1. אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). העתק מהדו"חות הכספיים נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בהם עוד לפני האסיפה.
2. בחירות לוועדת ביקורת
3. שינוי תקנון (התקנון והשינוי המוצע מצורף כאן)
4. מינוי גוף מבקר חיצוני לעמותה
5. עדכון על המו"מ להסכם קיבוצי חדש ועל המו"מ להסכם קיבוצי למורי המכינה
6. שונות

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון