Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

אנו מאחלים לחברות וחברי הסגל האקדמי הזוטר שהחלו היום את שנת הלימודים הצלחה רבה!

כידוע, בסמסטר הקרוב ויתכן שגם בשנת הלימודים כולה, יועברו הלימודים באופן מקוון. בדיונים שהתנהלו מול האוניברסיטה בשבועות האחרונים הושגו ההסכמות הבאות:

1. עומס העבודה שמוטל על חברי הסגל - האוניברסיטה הנחתה את היחידות האקדמיות להקפיד על כך שכתוצאה מההוראה המקוונת לא יוטל עומס מוגבר על חברי הסגל. אם חל גידול לא אופייני במספר התלמידים בקבוצה או במספר והיקף המטלות הנדרשות, אנא פנו אלינו.

2. הקלטות שיעורים - השימוש בהקלטה יהיה רק לצרכי הקורס ולסטודנטים הספציפיים של הקורס, והיא תמחק לאחר סיום כל מועדי הבחינות. לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות לצורך בחינת ביצועי המרצה והערכתו/ה המקצועית.

3. שמירה על בריאות חברי הסגל – במקרה של מרצה המשתייך/ת לקבוצות סיכון, ונדרש/ת מסיבה כל שהיא להגיע לקמפוס כדי ללמד או לתרגל בפני כיתה, יתקיים דיון פרטני בעניינו/ה מול משאבי אנוש. אם עולה בעיה כזו, אנא פנו אלינו.

4. ציוד לחברי הסגל לצורך הוראה מקוונת - במקרה של חסרים בציוד הנדרש לצורך ההוראה המקוונת (מחשב, מסך, מצלמה וכדומה) אנא פנו אלינו כדי שנוכל לטפל בעניין מול האוניברסיטה.

שיהיה לכולנו סמסטר מוצלח ובריאות טובה.

בברכה,
ועד הארגון