Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

עדכון: קיצוצים הצפויים בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר לקראת שנה"ל תשפ"ג
בהמשך להודעתנו הקודמת על מצבה הכלכלי של אוניברסיטת חיפה והקיצוצים הצפויים בהיקף העסקתם של חברי הסגל הזוטר בשנת הלימודים הבאה, קיבלנו מידע ראשוני מהאוניברסיטה ואנו ממתינים למידע נוסף שאותו ביקשנו במסגרת ההדברות בינינו.

אם קיבלתן/ם זימון לשימוע, או שתקבלו זימון לשימוע לקראת סיום או צמצום העסקתכם מכל נימוק שהוא, אנא עדכנו אותנו מיד עם קבלתו כדי שנוכל לייעץ לכם באשר לזכויותיכם, ולבחון דרכים לסייע לכם.

חשוב לדעת כי הליך של שימוע נועד להגן על העובדת/עובד; זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד/ת, המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד/ת להתייחס לסיבות שבגינן נשקלת המשך העסקתה/ו או צמצום משרתה/ו, ולנסות לשכנע את המעביד כי אין לסיים את העסקתה/ו או לפגוע בזכויותיה/ו.
על הזימון לשימוע לציין אם מדובר בסיום העסקה או בצמצום היקף משרה וכן את הטענות או הסיבות העיקריות שבגינן נשקל השינוי בהעסקה באופן שיאפשר לעובד/ת להתכונן לשימוע ולהכין את תשובתה/ו
.

כאמור בהודעותינו הקודמות, הקיצוץ בתקציב האוניברסיטה צפוי להיות משמעותי, וחלק ממנו יושת על התקציבים המשמשים להעסקת סגל זוטר, ובמיוחד בפקולטה למדעי הרוח.

אנו נעדכן בפרטים נוספים כשיהיו כאלה, ומבקשים שתהיו איתנו בקשר על כל פגיעה אפשרית בזכויות.

בברכה,
ועד הארגון