Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

קיצוצים הצפויים בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר לקראת שנת הלימודים תשפ"ג
בשבועיים האחרונים מקיים הארגון עם האוניברסיטה דיונים בהמשך להודעתנו הקודמת על מצבה הכלכלי של אוניברסיטת חיפה והקיצוצים הצפויים בהיקף העסקתם של חברי הסגל הזוטר בשנת הלימודים הבאה.

עד כה העבירה האוניברסיטה תמונת מצב ראשונית וכללית בלבד, ועל כן ביקשנו לקבל בהקדם מידע מפורט הנוגע לגירעון, לירידה במספרי הסטודנטיות והסטודנטים וכן באשר לחברות וחברי הסגל שצפויים להיפגע מהקיצוץ הצפוי. נוסף על כך ביקשנו את לוחות הזמנים הצפויים לתהליך, במיוחד לאור המועד שבו אנו נמצאים - סגירת מערכות הלימודים בשאר המוסדות להשכלה גבוהה.

גם אחרי פניות חוזרות ונשנות האוניברסיטה מסרבת עד כה להעביר חלק מהמידע הנדרש, והמידע שהעבירה חלקי מאוד ולא מאפשר לקיים דיון של ממש שיבחן את הצורך בפגיעה בהעסקת חברות וחברי הסגל ואת האפשרות לצמצם אותו ככל האפשר.

עם זה, כבר בשלב זה ברור שהקיצוץ בתקציב האוניברסיטה צפוי להיות משמעותי, וחלק ממנו יושת על התקציבים המשמשים להעסקת סגל זוטר.
אנו שבים וממליצים כי אם יש לכן/ם הצעות עבודה ממוסדות אחרים, לא תדחו אותן.

אנו נעדכן בפרטים נוספים כשיהיו כאלה, ומבקשים שתהיו איתנו בקשר על כל פגיעה אפשרית בזכויות.

אסיפה כללית שנתית - תזכורת 
האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס מחר, יום חמישי 16.6.2022 בשעה 12:00. האסיפה תתקיים בזום.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.
קישור זום להשתתפות באסיפה יישלח רק לחברי ארגון שיאשרו את השתתפותם עד סוף היום במייל חוזר.
על סדר היום:
1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2021
2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2021
3. אישור שינויים בתקנון הארגון (התקנון והשינוי המוצע מצורף)
4. בחירת גוף מבקר חיצוני, רו"ח יפה בנימין-קרופניק
5. העלאת דמי טיפול ארגוני ל 0.8% וקביעת מועד 

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכת חופשת סמסטר נעימה ותקופת מבחנים מוצלחת לכולנו,
ועד הארגון