Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

אל חברי וחברות הארגון,

בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 19.6.23 ניתנת בזה הודעת מנהל הבחירות כדלקמן:

1. בישיבתה לעיל החליטה האסיפה הכללית על קיום בחירות לבחירת חברי הוועד המנהל של העמותה, על אישור תקנון הבחירות, ועל מינוי מנהל בחירות.

2. לתפקיד ייבחרו סך הכל שבעה חברים.

3. זכאי לבחור או להיבחר לתפקיד חבר ועד מנהל הנו אך ורק חבר עמותה אשר עומד בכל תנאי תקנון העמותה והסייגים הקבועים בו. מובהר כי מי שלא הועסק כחבר סגל זוטר באוניברסיטת חיפה באף לא אחד מהסמסטרים: ב' תשפ"ג, א' תשפ"ג, קיץ תשפ"ב הנו מי שחברותו בארגון פקעה/ לא עמד בכל תנאי התקנון, ולא יהא רשאי לבחור או להיבחר.

4. מועמד לתפקיד יגיש את מועמדותו למנהל הבחירות על דרך מסירת הודעה בכתב למזכירות העמותה אשר תכלול את שמו המלא, מספר תעודת זהות, כתובת עדכנית, מספר טלפון נייד זמין וכתובת דואר אלקטרוני זמינה וזאת עד לא יאוחר מ -21 ימים ממועד הודעה זו.

5. אם הוגשו יותר משבע מועמדויות, תמונה ועדת בחירות ויתקיימו בחירות אלקטרוניות בין המועמדים. אם יוגשו שבע מועמדויות או פחות, תכונס אסיפה כללית דחופה להצבעת אמון במועמדים לוועד המנהל של הארגון. החלטת האסיפה הכללית המאשרת מועמדים תהא החלטה המאשרת את בחירתם ומינויים לתפקיד הוועד המנהל של העמותה (וזאת במקום קיום שני ימי הבחירות).

6. נוסח מודעה זו מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

ניתן ביום 26.6.23 בחודש יוני 2023

 

איגור קליינר,

מנהל הבחירות