דירוג משתמשים: 4 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

אל ארגון הסגל האקדמי הזוטר-

ביום 13.6.19 התכנסה האספה הכללית של העמותה והחליטה כי תערכנה בחירות למינוי חברי הוועד המנהל של העמותה באופן שלתפקיד ייבחרו סך הכל שבעה (7) חברים.

במועד שנקבע כמועד הסופי להגשת מועמדויות התברר, כי שבעה מועמדים בלבד העמידו עצמם לבחירה.

מאחר והחלטת האספה הכללית קובעת, כי לתפקיד ייבחרו שבעה חברים בהליך הצבעה אלקטרונית שתבוצע על ידי כלל חברי העמותה, ומאחר וקיומם של שבעה מועמדים בלבד אינו תואם ואינו מצריך מנגנון של בחירות במתכונת עליה הוחלט באספה הכללית מיום 13.6.19, בנסיבות, בהחלטתנו מיום 21 ביולי 2019 התבקשה האספה הכללית להתכנס פעם נוספת ולהחליט האם לבחור את כל שבעת המועמדים שהציעו עצמם לתפקיד, כחברי הוועד המנהל או לקבל כל החלטה אחרת אותה תמצא לנכון האספה הכללית בהתאם לתקנוני העמותה וסמכויותיה אשר תהא כפופה לאישור וועדת הבחירות.

באספה הכללית שהתכנסה ביום 30.7.2019 החליטה האספה לבחור בשבעת המועמדים כחברי הוועד המנהל.

אי לכך ובהתאם, הרינו להחליט ולהודיע בזה, כי שבעת המועמדים שהציעו עצמם לבחירות לתפקיד הוועד המנהל בבחירות תשע"ט - אשר נבחרו על ידי האספה הכללית בישיבתה מיום 30 ביולי 2019 ואשר שמותיהם מפורטים להלן, הנם חברי הוועד המנהל של העמותה:

טל נוה - החוג ללשון העברית
קים יובל - בי"הס הבינלאומי
עמית צריקר - החוג לעבודה סוציאלית
איגור קליינר - החוג לסטטיסטיקה
עו"ד שאול בלגי - הפקולטה למשפטים
בוריס לבדנקו - החוג לסטטיסטיקה
הלל וקס - היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

 

הוועד המנהל יבחר יו"ר מבין חבריו וכהונתו תהא על פי האמור בתקנון העמותה והדין החל בעניין. 

באיחולי הצלחה לוועד הנבחר,

ניתן ביום רביעי, 31 ליולי 2019


שרית גולן-שטיינברג, עו"ד      בועז גור, עו"ד      יואב האריס, עו"ד

ועדת הבחירות                     ועדת הבחירות     ועדת הבחירות